Vrozené vady horní končetiny

Jaká je definice?

Vrozené vady nebo jinak řečeno vrozené anomálie horní končetiny jsou odchylkami od normálního stavu končetiny přítomné v okamžiku narození. Stupeň postižení může být různý - od malého po značné. U vrozených vad ruky se nejčastěji vyskytuje nález více nebo méně než pěti prstů, prsty jsou přiliš krátké, pokřivené či srostlé nebo nalézáme zaškrcující pruhy na prstech nebo na ruce apod. Mezi vrozené vady horné končetiny počítáme například zakřivení dlouhých kostí, nesprávně vyvinuté kosti a klouby i chybění celé končetiny nebo její části. Některé vady jsou navíc sdruženy s postižením ostatních částí těla či orgánů.

Jaká je příčina?

Je mnoho příčin vrozených vad. Některé jsou známé a některé ne. Proces vývoje dítěte z původního oplodněného vajíčka se skládá z milionu komplikovaných kroků a každý z nich může proběhnout špatně. Horní končetina se vyvíjí během 4-7 týdne těhotenství, kdy je dítě menší než palec. Je známo, že v podstatě každé dvacáté dítě má větší či menší vrozený nedostatek. Některé vrozené vady jsou dědičné, někdy i ob jednu či dvě generace. Někdy vznikne genetická vada u dítěte jako prvního a to pak může vadu předávat dále svým potomkům. Ostatní vady jsou negenetického původu, způsobené např. užíváním některých léků ( cytostatika, thalidomid). Drogy, tabák či alkohol mohou ovlivnit vývoj dítěte, ale nejsou přímo spojovány se vznikem některé vrozené vady. Vrozené zaškrceniny končetiny nebo prstů vznikají za nitroděložního vývoje zaškrcením plodových obalů kolem končetiny i když důvod, proč se tomu děje, neznáme. Vrozené vady se u dítěte vyskytnou aniž bychom věděli proč, kdy a komu. Prostě některý z postupných kroků ve vývoji končetiny neproběhl nebo proběhl špatně. Váš lékař může ve spolupráci s genetikem určit pravděpodobnost opakování vrozené vady u dalšího dítěte.

Co dělat když se vám takové dítě narodí?

Šok, vztek, zlost, bezmocnost a pocit viny jsou normální reakcí na takovou událost. Vaše sny o zdravém dítěti se ne zcela naplnily a každý člen rodiny si s tím bude muset nějak poradit. Vaše dítě si však není vědomo nějaké odlišnosti. Má stejné potřeby jako jiní novorozenci. Jeho stav a vývoj mu připadá normální. Na našem pracovišti Vám odpovíme na Vaše otázky a posoudíme, zdali je možno chirurgicky vadu odstranit či korigovat. Pokud ne, poradíme Vám, jak rehabilitací vadu co nejefektivněji kompenzovat.

Co je důležité?

U každého dítěte s vrozenou vadou horní končetiny je nutné, aby postiženou končetinu používalo jako normální co nejvíce je to možné. Můžeme využít různé pomůcky nebo protézy. Každé dítě je osobnost a i péče o jeho postižení musí být individuální v těsné spolupráci s lékařem a terapautem. Pamatujete, že Vaše dítě potřebuje od Vás pomoci vyrovnat se se svým postižením. Jeho touha být nezávislé a soběstačné je silná. A s vaší láskou a podporou může této nezávislosti dosáhnout.